تاریخ شفاهی مدیران جهادی: دفتر اول: دکتر سیدمحمدامین طالب شهرستانی

پروژه تاریخ شفاهی مدیران جهادی: دفتر اول: دکتر سیدمحمدامین طالب شهرستانی