تصویر کتاب نماینده تام الاختیار

تصویر کتاب نماینده تام الاختیار به روایت دکتر سید محمدامین طالب شهرستانی