تاسیس جهاد

روایت سردار علیرضا افشار از تاسیس جهادسازندگی برگرفته از کتاب زنده باد جهاد