بسیج نباید سیاسی باشد

روایت بسیج نباید سیاسی باشد