این شاگردت پوست ما را کنده کرد!

این شاگردت پوست ما را کنده کرد!