اگر دولتی به اسم اسلام باشد ما باید بیشتر انتقاد کنیم

اگر دولتی به اسم اسلام باشد ما باید بیشتر انتقاد کنیم