اگر آقای مصباح بیاید و تنشی ایجاد شود، مسئولیتش با شماست

اگر آقای مصباح بیاید و تنشی ایجاد شود، مسئولیتش با شماست