افتتاح بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

افتتاح بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران