بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با یک اتاق در ضلع شرقی سالن امتحانات، که خیلی قدیمی بود، افتتاح شد. بعدش در تالار ابن‌سینا نشستیم و آقای کوثری صحبت کرد. آقای باستان هم، که آدم خیلی زحمت‌کشی بود، آمد و گفت: « بسیج یک مجموعۀ بی‌تکلف است؛ جا نمی‌خواهد که». یک‌دفعه خورد توی ذوق همۀ ما. گفت: «بسیجْ مردمی است و باید همه‌جا باشد». به من و آقای زاکانی برخورد که یعنی چی!! ما می‌خواهیم یک تشکیلات راه بیندازیم. ما یک تشکل هستیم. اما آن‌ها قبول نداشتند که بسیج یک تشکل است. می‌گفتند بسیج یک ارگان بیرون‌دانشگاهی است. اینْ محلِ دعوای ما بود با سایر تشکل‌ها.

 

سیدابراهیم متولیان
ورودی ۱۳۶۹ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران