پادکست از دیدار در هانوفر تا عملِ دست آقای خامنه‌ای
به روایت دکتر طالب‌شهرستانی