اذانی را می‌شناسم که مردم با آن گریه می‌کنند

اذانی را می‌شناسم که مردم با آن گریه می‌کنند