مراسم اختتامیه نخستین جایزه کتاب "روایت پیشرفت "

مراسم اختتامیه نخستین جایزه کتاب “روایت پیشرفت “