آیین رونمایی از کتاب نمایندۀ تام‌الاختیار

آیین رونمایی از کتاب نمایندۀ تام‌الاختیار