آیین رونمایی از کتاب "سپیدار"

آیین رونمایی از کتاب “سپیدار”