آن موقع‌ها گوشت یخی و پپسی‌کولا حرام بود

ثابت پاسال و حرام بودن پپسی کولا و گوشت یخی