آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌کند

ترجمه بخشی از کتاب آنچه تاریخ شفاهی را متفاوت می‌کند