آقا اسدالله... اوین...

روایت علی اکبر ناطق نوری از برحورد با یکی از توابین گروه فرقان