تاریخ شفاهی و دوران سخت (بخش اول)

تاریخ شفاهی و دوران سخت؛ یک مقالۀ انتقادی مایکل فریش [...]