تاریخ شفاهی و دوران سخت (بخش سوم)

از این رو، انتخاب‌های متداول می‌تواند، به‌طرزی موجز، به‌عنوان «تاریخ [...]