نوکر آمریکا نباشد

اولین جلسه‌ای که برای بحث دربارۀ رئیس‌جمهور بعدی تشکیل شد [...]