گیل‌مانا

ابراهیم یا محمدعلی فرقی نمی‌کند. مهم این است که او [...]