حزب منفجر شد

روز هفتم تیر که شبش ما باید در جلسه حزب [...]