جلسات تفسیر کدیور در دانشگاه تهران

انجمن یک‌سری برنامه‌های ثابت داشت که آقای کدیور می‌آمد و [...]