گفتارهایی در باب تاریخ شفاهی

مدتی پس از شروع کار در زمینۀ تاریخ شفاهی متوجه [...]