مرگ لوئیجی تراستولی (بخش چهارم)

فعالیت نمادین جمعی حال می‌توانیم منابع شفاهی را بررسی کنیم. [...]

ایدئولوژی کار و اجماع در عصر فاشیسم ایتالیا (بخش سوم و پایانی)

مثال حاضر دو نسل از کارگران را در بر می‌گیرد: [...]

۱۳۹۹/۷/۲۳ ۸:۴۷:۰۰مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۹|ترجمه‌ها|بدون ديدگاه