توصیه‌هایی برای انجام تاریخ شفاهی

متن زیر ترجمه و تلخیصی از نوشته دیوید راسل، هنر [...]