دیدار با پروفسور سمیعی

در سفر به آلمان فهمیدیم یک آقای ایرانی وجود دارد [...]