قبایِ بهشتی

خاطره‌ای كه‌ من‌ در ذهنم‌ هست‌ و وقتی كه‌ يادم‌ [...]