مستضعفین یک نشریه نیست!

«مستضعفین» در دهۀ ۸۰ واکنشی بود انتقادی به بدنه‌ای از [...]