نقش تاریخ شفاهی در کاربردی کردن علم تاریخ

يكي از مشكلات رشته‌هاي علوم انساني در كشور ايران عدم [...]