نماز جماعت را در خیابان کارگر بخوانید (حادثۂ ۱۸ تیر پس از ۲۰ سال)

به یکی از بچه‌های انجمن اسلامی گفتم بهترین کار این [...]