همۀ زندگیم امانت است

ایشان از نظام چیزی نگرفت و برای نظام هم هزینه‌ای [...]