تاریخ شفاهی مدیران جهادی: دفتر اول: دکتر سیدمحمدامین طالب شهرستانی

مدتی بود که موسسه تاریخ شفاهی رَوایت به دنبال سوژه‎‌‌‎‌‌‌های [...]