تأسیس بسیج دانشجویی دانشکدۀ فنی

عموی من در دولت هاشمی رئیس دانشکدۀ فنی تهران بود؛ [...]