مرگ لوئیجی تراستولی (بخش دوم)

متنی تقریباً یکسان در کوریره دلا سیرا،  مهم‌ترین روزنامۀ آن [...]