در باب مصاحبۀ تاریخ شفاهی (بخش سوم و پایانی)

اگر در مصاحبه با موضوع مهمی مواجهه می‌شدیم که نیاز [...]