رانده از همه جا

شده بودم مسئول انتقال و دفن میت‌های کرونایی؛ لباس مخصوص [...]