دست‌بوسی همسر

از وقتی که رفته بودم برای تغسیل، اتاق مرا توی [...]