اسم شب

عبور شبانه (در لانۀ جاسوسی) با اسم رمز بود. کسی [...]