ماموریتِ ممکن

ماموریت آخری که مرحوم بهشتی قبل از انقلاب به من [...]