شورش علیه گذشته  

فکر کنم ۱۶آذر۸۴ بود یا یکی از مناسبت‌‌‌های اوایل سال [...]