ترور شهید کچوئی

منافقین در تمام ارکان نظام رخنه کرده بودند. ریاست جمهوری، [...]