اینجا خط مقدم است

کتاب (اینجا خط مقدم است) مجموعه گفتاری است از رونق [...]