شهادت‌اش به او مهلت نداد

بعد از شهادت شهید آوینی یک خُرده‌ای اوضاع توی روایت [...]