استخارۀ پر دردسر

وضعیت مهم و شرایط بحرانی بود. من به خانواده‌ام مخصوصاً [...]