شما از کجا می‌دانید؟

این حرف را برای اولین بار می‌گویم: وقتی آمریکا مجبور [...]