روضه‌ی شهدا

ایام محرم تازه آغاز شده بود و به دلیل خطرات [...]