روش‌های زندگی‌نامه‌ای (بخش دوم)

منظورم از برهم‌کنشیْ، تولید داده‌ها از طریق گونه‌هایی از کنش [...]