مگر نگفتم این‌ها را به مردم بگویید؟

اولین سالگردِ تاسیس جهاد بود که ما رفتیم خدمت حضرت [...]