روزهای دشوار مبارزه

«اگر روح یک انسان با خدا گره بخورد و اشکالاتی [...]